Joomla gallery by joomlashine.com

flash

งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปี 2560

งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปี 2560

Attachments:
Download this file (1.jpg)1.jpg[ ]759 Kb
Download this file (2.jpg)2.jpg[ ]778 Kb
 

ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพ ประจำปีงบประมาณ 2562

ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพ

ประจำปีงบประมาณ 2562

alt

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันอาทิตย์ที่ 05 พฤศจิกายน 2017 เวลา 15:13 น.

 

ประชาสัมพันธ์เปลี่ยนแปลงเบอร์โทรศัพท์

 

ประกาศประมูลราคาให้เช่าที่ดินบริเวณสี่แยกบ้านลาด หมู่ 7 ต.บ้านลาด

alt

ประกาศเทศบาลตำบลบ้านลาด

เรื่อง  ประมูลราคาให้เช่าที่ดินบริเวณสี่แยกบ้านลาด หมู่ที่ ๗ ตำบลบ้านลาด

.......................................................

                   ด้วยเทศบาลตำบลบ้านลาด มีความประสงค์จะประมูลราคาให้เช่าที่ดินบริเวณสี่แยกบ้านลาด      หมู่ที่ ๗ ตำบลบ้านลาด เป็นระยะเวลา ๑ ปี เพื่อทำตลาดนัดในพื้นที่ ๒ งาน ๔ ตารางวา กำหนดราคาขั้นต่ำตลาดนัดสี่แยกบ้านลาดอยู่ที่ราคา ๑๐๐,๐๐๐.- บาท

                   ผู้มีความประสงค์จะยื่นซองประมูลราคาต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขดังนี้

                   ๑. ผู้ที่มีความประสงค์จะยื่นซองประมูลราคา จะต้องไปดูสถานที่ด้วยตนเอง หรือให้ผู้แทนที่ได้รับมอบหมายเป็นหนังสือไปดูสถานที่ ในวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. โดยให้ไปพร้อมกัน ณ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี เจ้าหน้าที่จะพาไปดู หากผู้ใดไม่ไปดูสถานที่ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านลาด จะไม่รับผิดชอบในความเสียหายหรือข้อขัดข้องใด ๆ ทั้งสิ้นอันอาจเกิดขึ้นได้

                   ๒. หลักฐานการยื่นซองประมูลราคาจะต้องนำหลักฐาน สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน โดยชอบด้วยกฎหมายไปแสดงในวันยื่นซอง

                   ๓. ใบเสนอราคาต้องใช้แบบฟอร์มของสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านลาด ใส่ซองผนึกให้เรียบร้อย   จ่าหน้าซอง เรียน นายกเทศมนตรีตำบลบ้านลาด “การเช่าที่ดินของเทศบาลบริเวณสี่แยกบ้านลาด หมู่ที่ ๗ ตำบลบ้านลาด อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี” และเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ประกอบให้แนบไว้นอกซอง

                   ๔. ใบเสนอราคาต้องแจ้งราคารวมทั้งสิ้นเป็นตัวเลข และต้องมีตัวหนังสือกำกับถ้าตัวเลขและตัวอักษรไม่ตรงกัน ให้ถือตัวอักษรเป็นสำคัญ ราคาที่เสนอต้องยืนไว้ไม่น้อยกว่า ๑๒๐ วัน

๕. ผู้เสนอราคาต้องยื่นซองที่ผนึกเรียบร้อยแล้ว พร้อมด้วยหลักฐานเอกสารต่าง ๆ ตามที่

สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านลาด ประกาศ ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารได้ที่กองคลัง  สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านลาด อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี ระหว่างวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๐ ในวันและเวลาราชการ กำหนดยื่นต่อเจ้าหน้าที่รับซองประมูลราคา ณ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านลาด ในวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. – ๑๑.๐๐ น. และคณะกรรมการจะเปิดซองประมูลราคาในวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๐   เวลา ๑๐.๐๐ น. ซองที่เสนอราคาที่ยื่นต่อสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านลาด และได้ลงทะเบียนรับไว้แล้วจะถอนคืนไม่ได้

                   ๖. ผู้เสนอราคาได้จะต้องมาทำสัญญาพร้อมนำเงินสดตามราคาที่ประมูลได้ และนำเงินสดหรือหนังสือค้ำประกันสัญญาของธนาคารในอัตราร้อยละ ๕ ของราคาที่ประมูลได้ไปมอบให้แก่ผู้ประมูล หรือเจ้าหน้าที่ภายใน ๗ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งให้ทำสัญญา หากพ้นกำหนดไม่ว่ากรณีใด ๆ ทางสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านลาด จะจัดให้มีการประมูลราคาใหม่ หรืออาจเรียกผู้ยื่นซองประมูลราคารายถัดไปมาทำสัญญา หรือดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งตามที่สำนักเทศบาลตำบลบ้านลาดเห็นควร

                   ๗. สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านลาด มีสิทธิที่จะเลือกให้ประมูล งดการประมูลหรือประมูลราคาครั้งนี้ก็ได้แล้วแต่จะเห็นสมควรแก่ประโยชน์ของทางราชการ และไม่จำเป็นต้องให้เช่าที่ดินผู้เสนอราคาสูงสุดเสมอไป ผู้ยื่นซองประมูลราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น

                   ๘. ผู้ใดสนใจจะยื่นซองประมูลราคา ให้ติต่อสอบถามรายละเอียดได้ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านลาด อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี ได้ในวัน เวลาราชการ

                  

- ๒ -

 

 

๙. ผู้ประมูลราคาได้จะต้องเป็นผู้ทำความสะอาดตลาดนัด โดยให้เทศบาลเป็นผู้เก็บและขน         

ผู้ประมูลได้จะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมการจัดเก็บและค่าขนครั้งละ ๑๕๐.- บาท

 

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารได้ที่กองคลัง  สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านลาด อำเภอบ้านลาด

จังหวัดเพชรบุรี ระหว่างวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๐ ในวันและเวลาราชการ  กำหนดยื่นต่อเจ้าหน้าที่รับซองประมูลราคา ณ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านลาด ในวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. – ๑๑.๐๐ น. และคณะกรรมการจะเปิดซองประมูลราคาในวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๐  เวลา ๑๐.๐๐ น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซด์ www.banlat.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข  ๐๓๒-๔๙๒๓๖๖-๘  ต่อ  ๒๒๑  ในเวลาราชการ

 

                   ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๕  เดือน กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๖๐

 

 

 

 

               จ่าอากาศเอก................................

                                                         (   อภิชาติ  แก้วโกศล  )

                                                       นายกเทศมนตรีตำบลบ้านลาด

 

 

ประกาศโครงการปรับปรุงท่อระบายน้ำ บริเวณหน้าร้านอาหาร ลปท. ม.6

ประกาศโครงการปรับปรุงท่อระบายน้ำ บริเวณหน้าร้านอาหาร ลปท. ม.6

 

หน้า 1 จาก 15

กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean

ลงทะเบียนเข้าระบบดาวน์โหลดแนะนำ


หน่วยงานภาครัฐเว็บไซต์ที่น่าสนใจ
แผนที่ท่องเที่ยวไทย

พยากรณ์อากาศจังหวัดเพชรบุรีวันนี้

QR Code
เทศบาลตำบลบ้านลาด
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้41
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้68
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้457
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว508
mod_vvisit_counterเดือนนี้1077
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว1867
mod_vvisit_counterผู้ชมรวม230913

We have: 1 guests online
IP:: 54.82.56.95
Today: ธ.ค. 16, 2017

ผู้ชมขณะนี้

เรามี 1 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

ร่วมแสดงความเห็น

คุณพอใจเทศบาลบ้านลาดด้านใด
 

ราคาน้ำมันวันนี้

ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล

อัตราแลกเปลี่ยน

พยากรณ์อากาศวันนี้

พยากรณ์อากาศ