โครงสร้างการบริหารส่วนราชการเทศบาลตำบลบ้านลาด

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

วิลาวัลย์ ไก่ก้อ