โครงสร้างการบริหารส่วนราชการเทศบาลตำบลบ้านลาด

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

..