สำนักปลัดเทศบาล

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

จิราพร ทิมดี