สำนักปลัดเทศบาล

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน

วัชรา ลาภหลาย