คณะผู้บริหาร

รองนายกเทศมนตรี

นายศักดิ์สิทธิ์ วาปี / เบอร์โทร 081 8585919


นายทิวัตถ์ บุญกูล / เบอร์โทรศัพท์ 080-7770444