สำนักปลัดเทศบาล

นักจัดการงานทะเบียนและบัตรชำนาญการ

จ่าสิบเอกศุภกร นามทิพย์