สำนักปลัดเทศบาล

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

โรสิตา ทัพพะรังสี