สำนักปลัดเทศบาล

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์

พิมพิศา สงเคราะห์