โครงสร้างการบริหารส่วนราชการเทศบาลตำบลบ้านลาด

ผู้อำนวยการกองการประปา

..