สำนักปลัดเทศบาล

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นงลักษณ์ แสงสินธุ์