กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

รัชนี กลั้นกลืน