สภาเทศบาลตำบลบ้านลาด

สมาชิกสภาเทศบาล

นายสินศักดิ์ พงษ์เต่าชัยเจริญ / เบอร์โทร 0810119760


นายศักดิ์ไชยวัฒน์ อรุณรัตน์ / เบอร์โทร 0865398629


นายสัญญา ตั๋นจินดา / เบอร์โทร 0845718488


นายประยูร สอาดเอี่ยม / เบอร์โทร 0918309020


นางสาวจิรายุ บุญกูล / เบอร์โทร 0918822040


นางสาวกฤษณา พ่อเมือง / เบอร์โทร 0806041993


นางสาวจินตนา สมศรี / เบอร์โทรศัพท์ 0870693920


นางสาววงศ์เดือน เลี้ยงอยู่ / เบอร์โทรศัพท์ 0972392093


นางสาววรรณธนพร เกษรมาลา / เบอร์โทร 0896094655


นายกีรติ กลิ่นมาลี / เบอร์โทร 0946546149