โครงสร้างการบริหารส่วนราชการเทศบาลตำบลบ้านลาด

ปลัดเทศบาลตำบลบ้านลาด

ปรนัย เลียนวราสัย / เบอร์โทร 085 973 2528