คำถาม :

ท่านมีความพึงพอใจในการติดต่อขอรับบริการสาธารณะ จากเทศบาลตำบลบ้านลาด หรือไม่

พึงพอใจมากที่สุด
พึงพอใจมาก
ปานกลาง
พึงพอใจน้อย
พึงพอใจน้อยที่สุด
ส่งคำตอบของคุณ