แผนป้องกันการทุจริต

Displaying 16-20 of 64 results.
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ รอบ 6 เดือน พ.ศ. 2565
รายงานผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี 2565
การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานรัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
รายงานผลการดำเนินการแผนป้องกันการทุจริต ประจำปี 2564 ในระบบ e-plannacc
รายงานผลการดำเนินการแผนป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี 2565 รอบ 6 เดือน ในระบบ e-plannacc