บัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน ในการจดสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์สำหรับที่ดินมีเอกสารสิทธิประเภทอื่นนอกเหนือจากโฉนดที่ดินและหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส. 3 ก.)

 ประเภท : ข่าวภาษี

เทศบาลตำบลบ้านลาด ขอประกาศเรื่อง บัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน ในการจดสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์สำหรับที่ดินมีเอกสารสิทธิประเภทอื่นนอกเหนือจากโฉนดที่ดินและหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส. 3 ก.)  รายละเอียดตามแนบท้ายนี้

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!