ข้อมูลการติดต่อ

สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านลาด

หมู่ที่ 7 ถนนสายสุทธิ์ ตำบลบ้านลาด อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี 76150

เบอร์โทรศัพท์ 032-409660-2 เบอร์โทรสาร 032-409661 ต่อ 155

สำนักปลัดเทศบาล ต่อ 201

กองคลัง ต่อ 101

กองช่าง ต่อ 202

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ต่อ 203

กองการประปา ต่อ 102

ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ต่อ 032-409664

การประปาฝ่ายผลิตเทศบาลตำบลบ้านลาด เบอร์โทรศัพท์ 032-409663

Email : saraban@banlat.go.th, saraban_05760601@dla.go.th


GPS : 13.0495253,99.9168016