เทศบัญญัติ งบประมาณ

Displaying 1-5 of 5 results.
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านลาด เรื่อง ให้ใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านลาด เรื่อง ให้ใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙