การดำเนินการแก้ไขปัญหาจากการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

 ประเภท : ข่าวกิจกรรม

จากการรับฟังความคิดเห็นประชาชนใน โครงการเสริมสร้างความมั่นคงความสงบเรียบร้อย ด้วยตนทุนทางสังคม ประชาชนพึ่งตนเองได้

เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2566 ณ โรงเรียนบ้านลาดวิทยา ซึ่งในโครวงการดังกล่าว ประชาชนในพื้นที่ตำบลบ้านลาดที่เข้าร่วมโครงการได้สะท้อนปัญหา

ในพื้นที่ตำบลบ้านลาด ที่ต้องการให้หน่วยงานที่รับผิดชอบแก้ไขโดยด่วน ได้แก่ ปัญหาการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน

ปัจจุบัน เทศบาลตำบลบ้านลาด ได้ดำเนินการประสานขอความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (กรมทางหลวงชนบท) และได้รับความอนุเคราะห์ในการติดตั้งสัญญาณไฟจราจร บริเวณทางแยกริมคลองวัดลาดศรัทธาราม เพื่อเป็นการลดปัญหาการเกิดอุบัติเหตุบริเวณดังกล่าว

และในส่วนของเทศบาลตำบลบ้านลาด ได้ดำเนินการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์เพื่อไม่ให้รถบรรทุกสัญจรในเส้นทางถนนสายหลักของเทศบาล เพื่อลดความแออัดและอาจเกิดอันตรายต่อประชาชนในพื้นที่อีกทางด้วย

จึงขอขอบคุณหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการร่วมแก้ไขปัญหาของประชาชนในครั้งนี้

 

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง