การประชาสัมพันธ์วันต่อต้านยาเสพติดโลก

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

      กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลบ้านลาด จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ซึ่งตรงกับวันที่ 26 มิถุนายน ของทุกปี เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลบ้านลาดได้ตระหนัก มีจิตสำนึก ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ครอบครัว ชุมชน สังคมตำบลบ้านลาดอยู่อย่างปลอดภัย สงบสุข

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง