ร่วมตอบแบบสำรวจข้อมูลความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดการบริการสาธารณะ

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

เทศบาลบตำบลบ้านลาด ขอเชิญประชาชนทั่วไปในพื้นที่ตำบลบ้า่นลาด ร่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลตำบลบ้านลาด) เพิื่อนำข้อมูลที่เป็นประโยชน์มาใช้ในการพัฒนา ส่งเสริม และปรับปรุง การบริการสาธารณะ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้แก่ปแระชาชน ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 28 กรกฎาคม 2566 โดยสามารถตอบแบบสอบถามผ่าน QR CODE นี้ได้ทันที 

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง