เนินดินแดง

โบราณสถานเนินดินแดง ต.บ้านลาด อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี
โบราณสถานเนินดินแดงตั้งอยู่ไม่ห่างจากโบราณสถานเนินโพธิ์ใหญ่ ข้อมูลจากการสำรวจของกรมศิลปากร เมื่อปี 2541 โดย
นางสาวพยุง วงษ์น้อย, นายเดชา สุดสวาท, นางสาวสุริยา สุวรรณนิมิตร, นางสาวสายหทัย เมืองขำ
พบเป็นโบราณสถานขนาดค่อนข้างใหญ่โต คือ กว้างประมาณ 25 เมตร สูงประมาณ 4 เมตร ลักษณะเป็นเนินดินปนอิฐและศิลาแลง โดยอิฐมีขนาด 17 x 34 x 8 ซม. เป็นอิฐดินเผาผสมแกลบข้าวแบบที่นิยมในวัฒนธรรมทวารวดี
นอกจากนั้นยังพบ ชิ้นส่วนพระพุทธรูป, หินบดและภาชนะดินเผา
สภาพเนินโบราณสถานมีต้นไม่ขนาดใหญ่ขึ้นกลางเนิน โดยพื้นที่ดังกล่าวอยู่ในความดูแลของ นายเสวียง ยิ้มละมัย
โบราณสถานเนินดินแดงนับว่าเป็นโบราณสถาน หรือศาสนสถานที่ใหญ่ที่สุดในลุ่มแม่นน้ำเพชรบุรีเท่าที่มีการค้นพบขณะนี้
นอกจากนั้นบริเวณนี้ยังปรากฎร่องรอยคล้ายคูเมือง หรือคูน้ำคันดินสมัยทวารวดีล้อมรอบ โดยเมื่อขีดเส้นตามแนวในแผนที่แล้วจะพบว่า เนินโบราณสถานทั้ง 2 แห่งจะอยู่กลางแนวที่สันนิษฐานว่า คือ คูน้ำคันดินพอดี
สมัยนั้นบริเวณเมืองเพชรบุรีและบริเวณโบราณสถานใน อ.บ้านลาด คงเป็นเมืองท่าการค้าชายทะเลที่สำคัญ

ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง