รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผุ้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ ประจำปี 2562

 ประเภท : ผู้สูงอายุ

*** เทศบาลตำบลบ้านลาด ดำเนินการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ โดยการโอนเงินเข้าบัญชีของธนาคาร ธกส.สาขาบ้านลาด ภายในวันที่ 10 ของทุกเดือน ซึ่งเป็นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2552, ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้แก่คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2553 และ ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ กรณีขาดคุณสมบัติในการรับเงินเบี้ยยังชีพ ไม่ว่าการตาย การย้าย และการสละสิทธิ์ ขอให้ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์ และ/หรือผู้ที่เกี่ยวข้องมาดำเนินการติดต่อกับทางเทศบาลตำบลบ้านลาดก่อนเป็นลำดับแรก เพื่อจักได้ดำเนินการในขั้นตอนต่อไป

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง