ฐานข้อมูลผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ที่มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพ ประจำปีงบประมาณ 2562

 ประเภท : ผู้สูงอายุ

ดชเทศบาลตำบลบ้านลาดได้ดำเนินการจัดทำฐานข้อมูล ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ที่มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพ ประจำปีงบประมาณ 2562 เพื่อให้เป็นข้อมูลปัจจุบันและสามารถตรวจสอบได้ 

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง