ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน

ศูนย์ช่วยเหลือประชนของเทศบาลตำบลบ้านลาด จัดตั้งขึ้นเพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนของประชาชนในด้านต่างๆ ได้แก่

(1) ด้านงานสาธารณภัย

(2) ด้านการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ

(3) ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ 

พร้อมทั้งได้ตั้ง คณะกรรมการช่วยเหลือประชาชน ซึ่งประกอบไปด้วย

1.นายกเทศมนตรี หรือรองนายกเทศมนตรี ที่ได้รับมอบหมายจากนายกเทศมนตรี  เป็นประธานกรรมการ

ซึ่งได้แก่ - นายกเทศมนตรีตำบลบ้านลาด           

2. ข้าราชการสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ที่ท้องถิ่นจังหวัดมอบหมายท้องถิ่นอำเภอบ้านลาด เป็นกรรมการ

ซึ่งได้แก่ - ท้องถิ่นอำเภอบ้านลาด                     

3. ผู้แทนส่วนราชการ ที่ได้รับมอบหมายจากนายอำเภอ จำนวนไม่เกิน 2 คน เป็นกรรมการ

ซึ่งได้แก่ - ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง - เกษตรอำเภอบ้านลาด                     

4. ผู้แทนประชาคม ที่นายกเทศมนตรีคัดเลือก จำนวนไม่เกิน 3 คน เป็นกรรมการ

ซึ่งได้แก่ - กำนันตำบลบ้านลาด - ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่  3 - ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่  5                                 

5. ปลัดเทศบาล เป็นกรรมการและเลขานุการ

ซึ่งได้แก่ - ปลัดเทศบาลตำบลบ้านลาด                       

6. หัวหน้าหน่วยงานของเทศบาล ที่ได้รับมอบหมายจากนายกเทศมนตรี จำนวนไม่เกิน ๒ คน เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขนุการ

ซึ่งได้แก่ - ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม - หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

โดยให้คณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลตำบลบ้านลาดที่ได้รับแต่งตั้งมีอำนาจหน้าที่ ให้ดำเนินการเป็นไปตามข้อ 9 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ ดังนี้

1. ให้นำรายชื่อของประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนที่สำรวจโดยหน่วยงานของรัฐและรายชื่อประชาชนที่ยื่นลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือต่อเทศบาลตำบลบ้านลาด ตามข้อ 12 และสถานที่กลาง ตามข้อ 19 มาใช้ในการพิจารณาช่วยเหลือประชาชน

2. ปิดประกาศรายชื่อประชาชนตาม (1) ที่จะได้รับความช่วยเหลือ  ณ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านลาด  สถานที่กลาง  และที่ทำการหมู่บ้าน  ชุมชนให้ประชาชนทราบ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 15 วัน

3. รายงานผลการพิจารณาให้เทศบาลตำบลบ้านลาด  เพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ต่อไป

4. ควบคุมการปฏิบัติให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป็นธรรม

5. การปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่กำหนดไว้ในระเบียบนี้