ข่าวการเงิน

 ประเภท : งบแสดงฐานะการเงิน 6 กุมภาพันธ์ 2567 รายงานการตรวจสอบรายงานการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2566 (หลังสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเพชร
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 6 ตุลาคม 2566 ประกาศเทศบาลตำบลบ้านลาด เรื่อง รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
 ประเภท : งบแสดงฐานะการเงิน 21 มีนาคม 2566 รายงานการตรวจสอบรายงานการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2565 (หลังสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเพชร
 ประเภท : งบแสดงฐานะการเงิน 9 ธันวาคม 2565 งบแสดงผลการดำเนินงานทางการเงิน
 ประเภท : งบแสดงฐานะการเงิน 9 ธันวาคม 2565 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน 2565
 ประเภท : งบแสดงฐานะการเงิน 9 ธันวาคม 2565 งบแสดงฐานะการเงิน 2565
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 19 เมษายน 2565 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2565 (รอบ 6 เดือน) มีนาคม 2565
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 8 เมษายน 2565 รายงานแสดงผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2565 ไตรมาส 2
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 6 มกราคม 2565 รายงานแสดงผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2565 ไตรมาส 1
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 4 มกราคม 2565 แผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ 2565 (ไตรมาส 2)