ข่าวการเงิน

 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 26 ตุลาคม 2564 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 11 ตุลาคม 2564 แผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ 2565 (ไตรมาส 1)
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 19 เมษายน 2564 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2564
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 19 เมษายน 2564 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2564 (รอบ 6 เดือน) มีนาคม 2564
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 12 มีนาคม 2564 แผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ 2564 (ไตรมาส 4)
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 11 มีนาคม 2564 แผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ 2564 (ไตรมาส 3)
 ประเภท : งบแสดงฐานะการเงิน 4 มกราคม 2564 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2564
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 4 มกราคม 2564 แผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ 2564 (ไตรมาส 2)
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 12 ตุลาคม 2563 รายงานแสดงผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2563 ไตรมาส 4