แผนอัตรากำลัง

Displaying 11-15 of 25 results.
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล พ.ศ. 2564
ประมวลจริยธรรมพนักงานเทศบาล ลูกจ้่างประจำ และพนักงานเทศบาล ของเทศบาลตำบลบ้านลาด พ.ศ. 2563
แนวทางปฎิบัติตามประมวลจริยธรรมของพนักงานเทศบาล เทศบาลตำบลบ้านลาด
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับจริยธรรมและข้อบังคับว่าด้วยจรรยาพนักงาน ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างเทศบาลตำบลบ้านลาด