แผนอัตรากำลัง

Displaying 16-20 of 27 results.
แนวทางปฎิบัติตามประมวลจริยธรรมของพนักงานเทศบาล เทศบาลตำบลบ้านลาด
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับจริยธรรมและข้อบังคับว่าด้วยจรรยาพนักงาน ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างเทศบาลตำบลบ้านลาด
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านลาด เรื่อง การกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและการแบ่งส่วนราชการภายในเทศบาลตำบลบ้านลาด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2563
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านลาด เรื่องการกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งของเทศบาลตำบลบ้านลาด
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562