แผนป้องกันการทุจริต

Displaying 1-5 of 64 results.
รายงานการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
นโยบายบริหารความเสี่ยงองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
รายงานผลการติดตามการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕