ผลการดำเนินการ

Displaying 6-10 of 17 results.
สถิติการใช้บริการด้านต่างๆ ของเทศบาลตำบลบ้านลาด รอบ 6 เดือน ประจำปี 2566
รายงานความผลสำรวจความพึงพอใจในการรับบริการ ประจำปี พ.ศ. 2565
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
รายงานความผลสำรวจความพึงพอใจในการรับบริการ ประจำปี พ.ศ. 2564
สถิติเรื่องร้องเรียน /ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปี 2565 (รอบ 6 เดือน ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565)