แผนป้องกันการทุจริต

Displaying 61-65 of 72 results.
มาตรการการให้ผู้มีส่่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน
มาตรการการส่งเสริมคุณะรรมและความโปรงใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการดำเนินการตามแผนป้องกันการทุจริต ประจำปี 2562
สรุปผลการดำเนินงานตามแผนป้องกันการทุจริตรอบ 6 เดือน
แผนป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2562