แผนป้องกันการทุจริต

Displaying 41-45 of 72 results.
นโยบายการบริหารความเสี่ยงองค์กร Enterprise Risk Management policy ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ประกาศนโยบายการบริหารความเสี่ยงองค์กร
รายงานการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
แบบฟอร์มรายงานประเมินผลตนเอง
รายงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ประจำปี 2562