แผนป้องกันการทุจริต

Displaying 36-40 of 64 results.
แบบฟอร์มรายงานประเมินผลตนเอง
รายงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ประจำปี 2562
นโยบายการบริหารความเสี่ยงองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
แผนป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 4 ปี พ.ศ. 2561 - 2564
รายงานผลการดำเนินการตามแผนคุณธรรมจริยธรรม ประจำปี 2562