แผนป้องกันการทุจริต

Displaying 36-40 of 73 results.
รายงานผลวิเคราะห์แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ งบประมาณ พ.ศ. 2563
รายงานผลการติดตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ งบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบเดือนตุลาคม 2563 ถึงมีนาคม 2564)
แผนป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี 2564
ประกาศข้อปฏิบัติในการยืมทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ปฏิบัติงาน
รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน