แผนป้องกันการทุจริต

Displaying 46-50 of 72 results.
นโยบายการบริหารความเสี่ยงองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
แผนป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 4 ปี พ.ศ. 2561 - 2564
รายงานผลการดำเนินการตามแผนคุณธรรมจริยธรรม ประจำปี 2562
แผนส่งเสริมวินัย คุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2563
มาตรการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2563