แผนป้องกันการทุจริต

Displaying 31-35 of 64 results.
รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน
การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานรัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
นโยบายการบริหารความเสี่ยงองค์กร Enterprise Risk Management policy ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ประกาศนโยบายการบริหารความเสี่ยงองค์กร
รายงานการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563