แผนป้องกันการทุจริต

Displaying 26-30 of 64 results.
มาตรการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2564
01ประกาศเจตนารมณป้องกันและต่อต้านการทุจริต ปี 2564.pdf
02นโยบายด้านคุณธรรมจริยธรรมของเทศบาลตำบลบ้านลาด ปี 2564.pdf
03มาตรการในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ปี 2564.pdf
04มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน ปี 2564.pdf
05มาตรการการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการจักซื้อจัดจ้าง ปี 2564.pdf
06มาตรการป้องกันการขัดกันของผลประโยชน์ (ผลประโยชน์ทับซ้อน) ปี 2564.pdf
07มาตรการการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ ปี 2564.pdf
08มาตรการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน กรณีเจ้าหน้าที่ของเทศบาลถูกกล่าวหาว่าทุจริตประพฤติมีชอบ ป
09ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาพนักงาน ลูกจ้าง พนักงานจ้าง ปี 2564.pdf
รายงานผลวิเคราะห์แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ งบประมาณ พ.ศ. 2563
รายงานผลการติดตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ งบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบเดือนตุลาคม 2563 ถึงมีนาคม 2564)
แผนป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี 2564
ประกาศข้อปฏิบัติในการยืมทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ปฏิบัติงาน