แผนป้องกันการทุจริต

Displaying 6-10 of 72 results.
O29 รายงานการรับทรัพย์สิน ประจำปี 2566
O28 รายงานผลตามนโยบาย No Gift policy ประจำปี 2566
O26 ประกาศนโยบาย No Gift Policy 2567
รายงานการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565